REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
   1. Usługa – usługi oraz produkty oferowane przez Usługodawcę z wykorzystaniem Komunikatora;
   2. Usługodawca – podmiot, który oferując Usługi dokonuje czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
    Dane usługodawcy: FITANN Anna Kajca, NIP: 6351863385, Modrzewiowa 66a;
   3. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.);
   4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca Usługę od Usługodawcy;
   5. Komunikator – jedna z aplikacji: Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp;
   6. Operator Płatności – instytucja pośrednicząca w realizacji płatności z tytułu sprzedaży Usługi;
   7. Regulamin Komunikatora – regulamin określający zasady korzystania z Komunikatora;
   8. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.) oraz określa zasady korzystania z Usług oferowanych z wykorzystaniem Komunikatora.
  3. Przed zakupem Usług należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
  4. Zakup przez Klienta Usługi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  5. W celu skorzystania z Usług niezbędne jest posiadanie aktywnego konta w Komunikatorze oraz komputera lub urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych lub korzystanie z aplikacji mobilnej Komunikatora oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 1Mb/s. Korzystanie z Komunikatora może odbywać na zasadach określonych przez Regulamin Komunikatora.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
  7. Usługodawca informuje, iż do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą w szczególności (a) złośliwe oprogramowanie (ang. Malware), (b) aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, złośliwe, lub przestępcze działanie na system teleinformatyczny użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany; (c) programy szpiegujące (ang. Spyware) czy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je autorowi programu, zazwyczaj bez wiedzy użytkownika; (d) spam; (e) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing); (f) włamania do systemu teleinformatycznego z zastosowaniem programów hackerskich.
  8. Aby uniknąć powyższych zagrożeń, Klient powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystują podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporą sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.
  9. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w Polityce prywatności.
  10. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta Usługodawca ma prawo uniemożliwić Klientowi dostęp do tych danych. Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem Komunikatora o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 2. WARUNKI NABYWANIA USŁUG
  1. Informacje publikowane w Komunikatorze dotyczące Usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia Usług, Klient powinien wypełnić w formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. numer telefonu;
   4. dane niezbędne w celu przeprowadzenia transakcji przez Operatora Płatności oraz dokonać zapłaty.
  3. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  4. Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie Usługodawca może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia trybu dokończenia płatności.
  5. Usługodawca przekaże Klientowi będącemu konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
  6. Najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania umową nabycia Usług Usługodawca udzieli Klientowi będącemu konsumentem informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta, niewskazanych w Regulaminie, utrwalonych na papierze lub jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem.
 3. REKLAMACJE
  1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia Usług.
  2. W przypadku stwierdzenia wadliwości Usługi Klient może złożyć reklamację.
  3. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane z wykorzystaniem Komunikatora.
  4. Klient w reklamacji powinien wskazać:
   1. swoje imię i nazwisko,
   2. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia, Usługę),
   3. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
   4. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
  5. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
  6. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od momentu jej otrzymania przez Usługodawcę. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 30 dni, reklamacja uważana będzie za uznaną.
  7. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony z wykorzystaniem Komunikatora, drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
  2. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Usługodawca zwróci Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności.
  3. Usługodawca informuje, iż Klient będący konsumentem traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku Usług stanowiących treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW
  1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
   1. złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
   2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;
   3. bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.